O nas

Kdo smo?

Mitja Bartenjev, odvetnik

Rodil se je 7.4.1966 v Ljubljani. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1989 in se istega leta zaposlil na Višjem sodišču v Ljubljani kot sodniški pripravnik. Po opravljenem pravosodnem izpitu je od leta 1991 opravljal dela strokovnega sodelavca, prav tako na Višjem sodišču v Ljubljani. Leta 1993 je bil izvoljen za sodnika Temeljnega sodišča v Ljubljani. Sodno funkcijo je po reorganizaciji sodstva (1995) opravljal na Okrajnem sodišču v Ljubljani, od leta 1996 pa kot okrožni sodnik, dodeljen na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Kot dodeljeni sodnik na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije se je poleg ostalega dela posebej izobraževal s področja evropskega prava, med drugim tudi na seminarju za predavatelje pri Sidney Sussex College na Univerzi v Cambridgu (Velika Britanija). Osnove prava EU je predaval sodnikom na večih sodniških šolah. Od leta 1998 je bil vodja projekta za informatizacijo zemljiške knjige. Aktivno je sodeloval pri izvedbi državnega projekta evidentiranja nepremičnin v letih od 1999 do 2003. Bil je član delovne skupine za pripravo zakona o Zemljiški knjigi (2002) in predlagatelj spremembe Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (2001). Sodeloval je pri pripravi večih podzakonskih aktov s področja zemljiške knjige. V okviru projekta evidentiranja nepremičnin je več let aktivno sodeloval s predstavniki in svetovalci Svetovne banke in EU PHARE. Bil je predavatelj na številnih seminarjih, šolah in izobraževanjih za sodnike, drugo sodno osebje, geodete, upravne delavce in nepremičninske posrednike. Od leta 2003 dela kot odvetnik, do 2008 v okviru odvetniške družbe Čeferin. Samostojno odvetniško pisarno je odprl 1.2.2008. V času opravljanja sodniške funkcije je sodil v (civilnih) pravdnih zadevah. Pri svojem odvetniškem delu, se ukvarja največ s civilnim in gospodarskim pravom. V slovenski pravosodni sistem je aktivno vpet od leta 1989. Odvetnik Mitja Bartenjev se že trinajst let aktivno ukvarja z mediacijami. Je pooblaščeni mediator pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, več Okrajnih sodiščih, Slovenskem zavarovalnem združenju – GIZ ter pri Odvetniški zbornici Slovenije. Je tudi mediator in arbiter pri Evropskem centru za reševanje sporov – ECDR, arbiter Stalne Arbitraže pri Zavarovalnici Triglav, vključen pa je tudi v bazo  arbitrov Stalne arbitraže pri GZS. Odvetnik Mitja Bartenjev je tudi izpraševalec za področje civilnega materialnega in procesnega prava na Pravniškem državnem izpitu.

Zunanji sodelavci

Lara Bartenjev

Zunanja svetovalka, specializirana za reševanje upravnopravnih in civilnopravnih zadev 

Po opravljenem pripravništvu pri odvetnici je bila nekaj let zaposlena v zavarovalništvu, nato pa je začela svojo kariero v pravosodju, sprva kot višja strokovna sodelavka na Vrhovnem sodišču RS, nato pa kot okrajna sodnica na nepravdnem in zapuščinskem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani, okrožna sodnica na Pravdnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, od leta 2008 do začetka leta 2021 pa Višja sodnica na Upravnem sodišču Republike Slovenije in Oddelku za družinsko sodstvo v Ljubljani. 

Tekom svoje skoraj dvajsetletne sodniške kariere je pridobila veliko znanja in izkušenj s področja zapuščinskih zadev, stvarnega prava, zemljiške knjige, saj je bila med drugim tudi zemljiškoknjižna sodnica, ter ostalih nepravdnih zadev, na primer mejnih sporov, denacionalizacij, odvzema poslovne sposobnosti, razdružitve skupnega premoženja, vzpostavitve etažne lastnine, nujnih poti in podobno. Kot okrožna sodnica na pravdnem oddelku je pridobila znanje in izkušnje s področja pogodbenega prava, zavarovalnega prava, odškodnin in podobno. Največ znanja in izkušenj pa je pridobila kot višja sodnica na Upravnem sodišču RS. V času dela na navedenem sodišču je bila pretežno razporejena na Premoženjsko-pravni oddelek, kjer je poleg ostalih zadev s splošne pristojnosti sodišča reševala spore z zelo različnih pravnih področij, na primer s področja denacionalizacije, industrijske lastnine, elektronskih komunikacij, neposrednih plačil v kmetijstvu, varstva konkurence, privilegirane komunikacije, prevzemov, zemljiškega katastra, razlastitve, urbanizma, gradbeništva, inšpekcijskih ukrepov, varstva okolja, komunalnih prispevkov, stavbnih zemljišč, socialnega varstva in družinskih zadev, invalidov, žrtev vojnega nasilja, poprave krivic, cestnega prometa, izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti, koncesij, sindikalne svobode, javnih uslužbencev, vzgoje in izobraževanja, premoženjskih sporov med občinami ali med občino in državo, priznanja mednarodne zaščite, sofinanciranja iz javnih sredstev, informacij javnega značaja, javnih razpisov, varstva ustavnih pravic in podobno. Razporejena je bila tudi na Oddelek za javne finance, kjer je poleg sporov s splošne pristojnosti sodišča reševala tudi davčne in carinske zadeve, zadeve s področja trga finančnih instrumentov, bančništva, revidiranja in zavarovalništva. Razporejena pa je bila tudi na Oddelek za družinsko sodstvo, kjer je sodila v sporih s področja družinskopravnih razmerij. 

Skratka, tekom svojih delovnih izkušenj je pridobila znanje in izkušnje z zelo različnih pravnih področij in je kot dolgoletna sodnica popolnoma usposobljena za svetovanje strankam v vsakovrstnih, tako sodnih, kot upravnih postopkih, za samostojno pripravljanje pravnih mnenj, pripravljanje različnih pogodbenih dokumentov, pomoč in sodelovanje pri javnih pozivih, javnih razpisih in javnih naročilih ter vseh ostalih oblik sodelovanja.
S svojim pridobljenim širokim znanjem z različnih pravnih področjih in dolgoletnimi izkušnjami, tako na pravnem, kot tudi življenjskem področju, strankam nudi strokovno, predvsem pa tudi človeško pomoč pri iskanju za njih najboljših rešitev.

Tomaž Lajovic

Rodil se je leta 1974 v Ljubljani. Od diplome na pravni fakulteti v Ljubljani je deloval v gospodarstvu, in sicer energetiki in z njo povezanih finančnih storitvah, prometu, IT storitvenem sektorju, gradbeništvu in upravljanju pravic intelektualne lastnine. Med drugimi je sodeloval s slovensko in moldavsko vlado, Evropsko Komisijo, vodilnimi slovenskimi podjetji na svojih področjih, kot so Borzen, BSP SouthPool, DRI, TSE, ZAMP in IBM, evropskimi industrijskimi združenji Eurelectric in EuroPEX ter Gospodarsko komisijo Združenih narodov za Evropo (UNECE). Svetuje na področjih energetike in energetskih trgov, prava intelektualne lastnine, infrastrukturnih sistemov, informacijskih tehnologij in regulatornih strategij.

mag. Jovan Lukovac

Jovan Lukovac se je rodil 31. 3. 1957 v Bakru na hrvaškem. V več kot 30 letni karieri je vseskozi deloval na področju financ, poslovnem in korporativnem področju, kjer so se zelo pogosto prepletala ekonomska-finančna in pravna-korporativna ali obligacijska stroka. Svoje poklicno delo je kot diplomirani ekonomist začel leta 1985 na takratnem Republiškem sekretariatu za finance oziroma Ministrstvu za finance Republike Slovenije. Zlasti v po osamosvojitvenem obdobju je opravljal zahteva strokovna in vodstvena področja (predsednik Komisije za vrednostne papirje, izvršni direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev, član strokovnega sveta ATVP). Konec leta 2002 je prestopil v privatni sektor in bil soustanovitelj Medvešek Pušnik družbe za upravljanje d.d. in njen predsednik uprave, ki je prva ponudila finančne produkte z mednarodno naložbeno politiko (vzajemne sklade). Od leta 2008 je deloval kot svetovalec različnim gospodarskim subjektom, bil član različnih organov, združenj, nadzornih svetov, revizijskih komisij (Kovintrade d.d., Zavarovalnica Triglav, Združenje družb za upravljanje, Ilirika DZU, Ilirika BPD, Ilirika kripto svet d.o.o., Soltec d.o.o., MDS d.d. idr.). Njegova rdeča nit delovanja in dodana vrednost je interdisciplinarnost, kjer se srečuje zakonska (sistemska) in interna ureditev s poslovnim okoljem. V ta namen se je poleg praktičnih izkušenj, ki so se z leti nabirala vseskozi tudi izobraževal. Leta 1996 je zaključil redni MBA študij (EF v Ljubljani), številne mednarodne in domače seminarje.

Potrebujete pomoč? Stopite v stik z našimi strokovnjaki.

Scroll to top