Področja delovanja

Civilno pravo

Arbitraža

Stranke zastopamo v vseh oblikah arbitražnih postopkov, tako pred institucionalnimi, kot pred t.i. ad hoc arbitražami. O sporu odločajo arbitri, ki so strokovnjaki na področju, glede katerega teče spor, izberejo pa jih stranke same. Arbitražni postopki so praviloma hitrejši, cenejši in manj formalni, kot sodni postopki.

Odvetnik Mitja Bartenjev je sicer tudi sam arbiter pri Stalni Arbitraži pri Zavarovalnici Triglav, kot tudi arbiter in mediator pri Evropskem centru za reševanje sporov (ECDR).

Sestavljanje in hramba oporok 

Strankam svetujemo in pomagamo pri sestavi oporok. Uredimo vse potrebno za vpis oporoke v Centralni register oporok, ki se vodi pri Notarski zbornici Slovenije.

Premoženjska razmerja med zakonci in zunajzakonskimi partnerji

Svetujemo v zvezi z urejanjem premoženjskih razmerij med zakoncema in zunajzakonskima partnerjema ter sestavljamo vse vrste pogodb in sporazumov s tega področja. Glede na to, da morajo biti takšne pogodbe sklenjene v obliki notarskega zapisa, sodelujemo tudi z več notarskimi pisarnami. Pogodbo, ki jo sestavimo, nato notar povzame v obliko notarskega zapisa.
Družinski zakonik je posebej uvedel Pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, s katero se zakonca dogovorita o vsebini njunega premoženjskega režima, ki se razlikuje od zakonitega. V njej lahko sporazumno uredita tudi druga premoženjska razmerja za čas trajanja zakonske zveze kakor tudi za primer razveze.

Izvršilno pravo

Strankam nudimo zastopanje v izvršilnih zadevah in v postopkih za zavarovanje terjatev. Nudimo pomoč pri izterjavi dolgov v vseh z zakonom predvidenih postopkih.  Trudimo se za kar najbolj smiselno izbiro izvršilnih sredstev na način, da bo njihova uporaba privedla, do kar se da popolnega  in učinkoviteg  poplačila terjatve.

Odškodninsko pravo

Strankam nudimo svetovanje in zastopanje v zvezi z odškodninami, tako pri zavarovalnicah, kot v postopkih pred sodiščem in v postopkih mediacije ter arbitražah. Če po pregledu dokumentacije ocenimo, da je smiselno vložiti odškodninski zahtevek oz. tožbo, pripravimo ustrezne zahtevke do povzročiteljev škode ali zavarovalnic pri vseh vrstah škodnih dogodkov.

Avtorsko pravo in pravo intelektualne lastnine

Zastopamo stranke v avtorskopravnih zadevah pri učinkovitem uveljavljanju in zaščiti njihovih pravic. Pripravljamo pravna mnenja o morebitnih kršitvah avtorskih in sorodnih pravic, zahtevke na prenehanje kršitev avtorske pravice, tožbe glede kršitev teh pravic, začasnih zavarovanj pri kršitvah avtorskih pravic. Zastopamo stranke v sodnih postopkih. Za naše stranke pripravljamo avtorske pogodbe, licenčne pogodbe, kakor tudi pogodbe glede npr. prodaje informacijskih sistemov. Pripravljamo tudi vse vrste sporazumov s tega pravnega področja.
 

Stvarno pravo

Nudimo vse pravne storitve s področja prometa z nepremičninami. Navedeno vsebuje svetovanje, preverjanje zemljiškonjižnega stanja, zastopanje strank pri pogajanjih, pripravo pogodb, izvedbo postopkov glede plačila davkov in potrebnih overovitev. Ažurno poskrbimo za zemljiškoknjižne vpise. Strankam svetujemo in jih zastopamo tudi pri pridobitvah in vknjižbah vseh drugih stvarnih pravic na nepremičninah in pri vpisih, potrebnih za zavarovanje terjatev (hipoteke). Stankam pomagamo in jih zastopamo tudi v zemljiškoknjižnih postopkih obnove listin.

Zemljiška knjiga

Strankam svetujemo in uredimo vse potrebno za vknjižbo lastninske pravice in drugih stvarnih pravic na nepremičninah. Stranke zastopamo v zemljiškoknjižnih postopkih.

Družinsko pravo

Svetujemo in zastopamo stranke v postopkih razveze zakonske zveze, zaupanja otrok v vzgojo in varstvo, plačevanja preživnine in določitvi stikov ter v vseh drugih zadevah s področja družinskega prava.

Nepravdno pravo

Strankam nudimo zastopanje v nepravdnih zadevah ter pomoč pri urejanju medsebojnih razmerij solastnikov, skupnih lastnikov, mejašev, etažnih lastnikov ter drugih stvarnopravnih razmerjih. Pomagamo pri razdružitvah skupnega premoženja. Pomagamo tudi pri vzpostavitvi etažne lastnine.

Stranke zastopamo tudi v zadevah obveznega pridržanja v psihiatričnih organizacijah, odvzema poslovne sposobnosti, podaljšanju in odvzemu roditeljskih pravic, v postopkih razglasitve za mrtvega ter drugih razmerjih, za katere je določeno, da se rešujejo v nepravdnem postopku.

Dedno pravo

Strankam pomagamo pri sestavi pogodb dednega prava ter oporok. Dediče zastopamo v zapuščinskih zadevah in v zvezi s tem v postopku razdelitve zapuščine. Aktivno pomagamo pri oblikovanju dednih dogovorov.  Aktivno pomagamo pri pridobivanju evropskega potrdila o dedovanju po Uredbi (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in sveta, ki  državljanom omogoča bistveno lažje urejanje pravnih vprašanj, povezanih z mednarodnim dedovanjem.

Sestavljanje vseh vrst pogodb 

Strankam aktivno svetujemo ter sestavljamo tudi vse vrste pogodb (npr. prodajne pogodbe, najemne pogodbe, predporočne pogodbe, izročilne pogodbe, darilne pogodbe, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, preužitkarske pogodbe…).

Ustavno in upravno pravo

Upravno pravo

Strankam nudimo svetovanje in zastopanje v vseh upravnih postopkih pred upravnimi organi in upravnih sporih pred sodišči. Strankam svetujemo in pomagamo pri pridobitvah enotnih gradbenih dovoljenj, pri pridobitvi raznih odškodnin (npr. razlastitve), v davčnih in carinskih zadevah, zadevah poprave krivic, kadrovskih zadevah, zadevah s področja človekov pravic in vseh ostalih zadevah s področja upravnega prava.

Davčno pravo

Zagotavljamo vrhunsko zastopanje strank v davčnih postopkih in v upravnem sporu pred Upravnim sodiščem RS ter Vrhovnim sodiščem RS.

Sofinanciranje iz javnih sredstev

Strankam pomagamo zbrati popolno dokumentacijo in izpolniti vlogo v postopkih javnih razpisov in javnih naročil in zastopamo stranke v primeru spora iz teh postopkov. Prav tako pomagamo osebam javnega prava pripraviti in izpeljati zakonoto javno naročilo ali zakonit javni razpis.

Industrijska lastnina

Zastopamo stranke v postopkih, vodenih po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in Zakonu o industrijski lastnini, in sicer tako pred upravnim organom, kot tudi v postopkih pred sodišči.

Energetika

Strankam svetujemo na področjih, ki jih ureja Energetski zakon in jih v zvezi s tem zastopamo tudi v sporih.

Okoljsko pravo

Strankam in okoljevarstvenim organizacijam svetujemo na področju prava varovanja okolja.

Človekove pravice

Strankam nudimo pomoč in zastopanje v primeru kršitve človekovih pravic in svoboščin pred domačimi sodišči in pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.

Varstvo osebnostnih pravic

Zastopamo stranke v postopkih po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

Pravo javnih naročil

Strankam nudimo svetovanje pri vseh pravnih vprašanjih s področja javnih naročil. Pomagamo pri pripravi vse potrebne razpisne dokumentacije ter zastopamo stranke v postopkih oddaje javnih naročil ter v morebitnih sodnih postopkih.

Gradbeništvo

Investitorjam pomagamo urediti status zemljšča za gradnjo, pridobiti popolno dokumentcijo za izdajo gradbenega ali uporabnega dovoljenja, legalizirati nezakonito gradnjo, zastopamo investitorje v upravnih postopkih in upravnih sporih, tudi v inšpekcijskih postopkih, zastopamo pa tudi stranke z ineteresom v postopkih pridobitve gradbenega ali uporabnega dovoljenja drugega investitorja.

Državljanstva

Strankam nudimo svetovanje v postopku pridobivanja državljanstva. Nudimo pomoč pri vseh pravnih vprašanjih iz tega področja in pomagamo pri pripravi ustreznih vlog. 

Tujci

Pomagamo tujcem pri pridobitvi različnih statusov po Zakonu o tujcih.

Koncesije

Pomagamo pri pridobitvi koncesije, tako koncesionarjem, kot kot koncedentom pomagamo pri sklenitvi koncesijskih pogodb. Stranke zastopamo tudi v upravnih sporih.

Inšpekcijski ukrepi

Zastopamo stranke v vseh vrstah inšpekcijskih postopkov, tako pred upravnimi organi, kot pred Upravnim oziroma Vrhovnim sodiščem RS.

Kmetijstvo

Pomagamo strankam pri nakupu in prodaji kmetijskih in gozdnih zemljišč, kadar je predmet zapuščine kmetijsko zemljišče, pri pridobitvi statusa zaščiteve kmetije, pri pridobitvi statusa kmeta in podobno. Stranke zastopamo tako pred upravnimi organi, v primeru spora, pa tudi pred Upravnim in Vrhovnim sodiščem RS.

Mednarodna zaščita

Zastopamo stranke v postopkih, vodenih po Zakonu o mednarodni zaščiti in Zakonu o tujcih, tako v upravnem postopku, kot v upravnem sporu.

Razlastitve

Zastopamo pravne in  fizične osebe pri pridobivanju zemljišč in pri pridobivanju pravične odškodnine v primerih razlastitve, zastopamo stranke v upravnih, geodetskih, zemljiškoknjižnih postopkih, sodnih postopkih in v postopkih pred Upravnim in Vrhovnim sodiščem RS.

Carine

Zastopamo stranke v carinskih postopkih pred upravnimi organi in v upravnem sporu pred Upravnim sodiščem RS oz. Vrhovnim sodiščem RS.

Zemljiški kataster

Strankam svetujemo in jih zastopamo v postopkih iz pristojnosti Geodetske uprave.

Gospodarsko pravo

Sestavljanje pogodb in zastopanje 

Svetujemo in zastopamo pravne osebe in samostojne podjetnike v vseh gospodarskih zadevah. Sestavljamo različne vrste gospodarskih pogodb. Strankam svetujemo ter jih zastopamo pred sodišči in upravnimi organi, kot tudi pred arbitražami in v mediacijskih postopkih.  Stranke zastopamo v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije. Svetujemo pri ustanavljanju in statusnih spremembah gospodarskih družb ter njihovem prenehanju.

Statusno pravo

Strankam svetujemo in aktivno pomagamo pri ustanavljanju gospodarskih družb in pri njihovem delovanju. Prav tako svetujemo strankam pri spremembah družbenih pogodb, združitvah in delitvah gospodarskih družb in pri vseh ostalih dejanjih v zvezi s statusnimi preoblikovanji.  Svetujemo in sestavljamo gospodarske pogodbe. Stranke zastopamo pred sodišči in pred upravnimi organi. 

Arbitraža

Stranke zastopamo v vseh oblikah arbitražnih postopkov, tako pred institucionalnimi, kot pred t.i. ad hoc arbitražami. O sporu odločajo arbitri, ki so strokovnjaki na področju, glede katerega teče spor, izberejo pa jih stranke same. Arbitražni postopki so praviloma hitrejši, cenejši in manj formalni, kot sodni postopki.

Odvetnik Mitja Bartenjev je sicer tudi sam arbiter pri Stalni Arbitraži pri Zavarovalnici Triglav, kot tudi arbiter in mediator pri Evropskem centru za reševanje sporov (ECDR).

Kazensko in prekrškovno pravo

Kazensko pravo

Strankam nudimo svetovanje in zastopanje v kazenskih postopkih. Učinkovita obramba v kazenskem postopku zahteva komunikacijo s stranko, ki mora poznati vse relevantne podatke primera, kot tudi komunikacijo s policijo, tožilstvom in sodiščem. Pomemben je tudi hiter in pravočasen odziv odvetnika, zlasti v primeru aretacije ali hišne preiskave. Pripravimo obrambno strategijo glede na specifičnost posameznega primera, ob ugotovitvi in postavitvi realnih in torej dosegljivih ciljev obrambe.

Prekrškovno pravo

Strankam nudimo svetovanje in zastopanje  v postopkih zaradi prekrškov vseh vrst.   

Stranke zastopamo pred prekrškovnimi organi in  pred sodišči v postopku zahteve za sodno varstvo.

Delovno in socialno pravo

Delovno pravo

Strankam svetujemo in  nudimo pravno pomoč, ter poskrbimo za dosledno spoštovanje in uveljavitev njihovih pravic iz delovnega razmerja. Pripravljamo vse vrste pogodb (tako pogodb o zaposlitvi, kot managerskih pogodb) ter internih aktov družb s tega pravnega področja. V delovnih sporih zastopamo tako delavce kot delodajalce. Odvetniška pisarna Bartenjev nudi strankam svetovanje in zastopanje pred organi družb in sodišči, v disciplinskih, odškodninskih in vseh drugih zadevah s področja delovnega prava in delovnega razmerja iz pristojnosti delovnih sodišč. Prav tako zagotavlja svetovanje in pomoč pri pravilni in zakoniti izvedbi postopkov pri delodajalcih, saj je potrebno dosledno razumeti in upoštevati stroga pravila dokaj kompleksne in precej spreminjajoče se delovne zakonodaje.

V odvetniški pisarni Bartenjev izvajamo tudi delovnopravno mediacijo med delodajalci in zaposlenimi, katere namen je izboljšanje razmerij in odnosov med zaposlenimi, kot tudi ohranitev delovnega razmerja.

Socialno pravo

Strankam nudimo svetovanje in zastopanje pred organi zavodov ter pred sodišči v vseh zadevah iz pristojnosti socialnih sodišč.

Scroll to top